Luchttechnische oplossingen binnen de afval verwerkende en recycling­industrie

Onze jarenlange expertise in de afvalverwerkings­industrie zorgt ervoor dat wij de issues die spelen zeer goed op ons netvlies hebben. We komen in deze industrie een veelheid aan problemen tegen rondom thema’s als stof, vocht, warmte, geluid, geur, gassen en (schadelijke) dampen.

Elke afvalverwerker en recyclingbedrijf heeft specifieke issues rondom deze thema’s en onze turn-key totaal­oplossingen voorzien in het oplossen van deze problematiek. Door onze turn-key aanpak garanderen wij volledige ontzorging in de ontwikkeling, engineering, productie en implementatie van onze luchttechnische installaties.

Veel voorkomende lucht- en klimaatgerelateerde issues in de afvalverwerkende en recycling industrie

Binnen de afvalverwerkende industrie zien we een grote diversiteit aan veel voorkomende issues. Op deze pagina wordt dieper ingegaan op de problemen die wij veel tegenkomen binnen de afval- en recyclingbranche:

Stofproblemen in de afvalverwerkings- en recycling industrie

Binnen de recycling en afvalverwerking is stof een groot probleem. Met name het vermalen van afval zorgt ervoor dat er veel stof vrij komt. We hebben al diverse afvalverwerkers geholpen bij het oplossen van hun stofprobleem door implementatie van uitgekiende stofafzuigingsinstallaties, het implementeren van (HEPA) filters en voorzien in voldoende luchtverversing en ventilatie.
Onze kennis van pneumatisch transport in combinatie met stofafzuigsystemen zorgt ervoor dat wij in staat zijn om op een efficiënte manier een optimaal werkklimaat te creëren voor de medewerkers in uw productieomgeving.

Geur en gassen

Binnen de afvalverwerking krijgt men onherroepelijk te maken met geur. De geur- en damplast hangt veelal af van het soort afval dat verwerkt en/of opgeslagen wordt.

De overheid wil de overlast door geurhinder verminderen en stelt daarom geurbeleid op. Een van de hulpmiddelen om uitvoering te geven aan dat geurbeleid is NTA Geurmeting en -berekening. Daarnaast is in nauwe samenwerking met de werkgroep NTA Meten en Rekenen Geur de InfoMil-handreiking 'Vaststellen acceptabel hinderniveau' ontwikkeld. In deze handleiding is aan de hand van meet- en rekenresultaten beschreven op welke wijze gekomen kan worden tot een acceptabel hinderniveau.

In de NTA 9065 (meten en berekenen) en de NTA 9055 (lijst met eisen t.a.v. het gebruik van een e-neus) zijn richtlijnen voor het meten en berekenen van geur en geurnormen in de lucht opgenomen. (Bron: Infomil geur)

Vocht en afvalverwerking/recycling

Afhankelijk van de manier van verwerken van afval en de te verwerken afvalstoffen zien we met regelmaat problemen rondom vocht. Met name bij de verwerking van GFT, maar ook bij het reinigingsproces van kunststof dat in latere fasen weer verwerkt wordt tot grondstof, komt vocht vrij.

Condensvorming door een hoge relatieve luchtvochtigheid (RV) is daardoor een veel voorkomend probleem in de recycling en afvalverwerking. Voor de medewerkers binnen deze productieomgeving kan deze hoge luchtvochtigheidsgraad als vervelend worden ervaren, zeker in combinatie met een hoge temperatuur.

Warmte en hitte bij de verwerking van afval

Naast recycling en scheiding van afval zien we nog steeds veel verbranding van afval als middel om de afval te verwerken. Veel afvalverwerkers worden gebruikt als afvalenergiecentrales, waarbij de verbranding van restafval (niet recyclebaar afval) wordt gebruikt om huishoudens of bedrijven te voorzien van elektriciteit en warmte.

Kleinere afvalverwerkers kunnen bij de verbranding van restafval gebruik maken van warmteterugwinning om een zo duurzaam mogelijke kringloop te creëren.

Geluidsproblemen bij afvalverwerking

We zien binnen de afvalwerking dat er veel problemen zijn op het gebied van geluid. Voornamelijk binnen de processen waar grote vermalers worden ingezet om restafval te vermalen. Arbo technisch maar ook in het kader van de wet geluidhinder is dit een thema. Om continuïteit te kunnen waarborgen is het noodzakelijk dat afvalverwerkers en bedrijven die actief zijn in de recycling zich houden aan de wettelijke normen die er liggen. We hebben al diverse partijen geholpen met het oplossen van het geluidsprobleem door innovatieve geluidsreducerende concepten te ontwikkelen.

Werkwijze LMI lucht & milieu issues

Door out-of-the-box te denken en een pragmatische aanpak te kiezen, maar ook door een grondige inventarisatie op basis van eigen metingen leveren wij unieke turn-key oplossingen binnen de afvalverwerkings- en recycling­industrie. Meer weten over onze werkwijze? Bekijk onze 'werkwijze' pagina voor meer informatie.

Toepassingen in de praktijk